Zawody

Nazwa zawodów:

V Bieg Ekologiczny i Mistrzostwa Polski w Biegach Anglosaskich

Miejsce i termin: Ustrzyki Dolne, 2019-04-13
Organizator: ?? Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady
?? Stowarzyszenie Ustrzycki Klub Biegacza
?? Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego

Wsp????organizatorzy, partnerzy
?? Polski Zwi?zek Lekkiej Atletyki,
?? Gmina Ustrzyki Dolne,
?? MKS ??Halicz? Ustrzyki Dolne,
?? Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych.

Opis zawodów: Uwaga!!!

Nowe zasady start??w w Mistrzostwach Polski, kt??re musz? od tego roku spe??ni? wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski w biegach g??rskich, odbywaj?cych si? pod egid? Polskiego Zwi?zku Lekkiej Atletyki.

Kto chce by? sklasyfikowany w mistrzostwach na kr??tkim/d??ugim/ultra dystansie, w biegach alpejskich i anglosaskich, musi posiada? licencj? klubu zrzeszonego w PZLA.
Pierwsze w tym roku imprezy mistrzowskie odb?d? si? w kwietniu. 13 kwietnia w Ustrzykach Dolnych o medale i tytu??y najlepszych w kraju zawodnicy b?d? walczyli w biegach anglosaskich.
Poni??ej link do zapis??w:https://starter.pzla.pl/lista.php?sort=SB&impr=45Pierwsze w tym roku imprezy mistrzowskie odb?d? si? w kwietniu. 13 kwietnia w Ustrzykach Dolnych o medale i tytu??y najlepszych w kraju zawodnicy b?d? walczyli w biegach anglosaskich.


Impreza odb?dzie si? w dniu 13.04.2019 r. w Ustrzykach Dolnych, na trasie wyznaczonej stokami
g??ry Kamienna Laworta ?? start i meta ?? ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.

Trasa.
Trasa zawod??w przebiega? b?dzie szlakiem spacerowym oraz tras? narciarsk? na g??r? Kamienna
Laworta (765 m n.p.m.) ?? START I META: Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.

Uczestnictwo i op??ata startowa
?? w zawodach o Mistrzostwo Polski w kategoriach U-16, U-18, U-20 oraz senior??w uczestniczy? mog?
zawodnicy posiadaj?cy aktualne licencje PZLA. W kategoriach dzieci?cych (poni??ej m??odzika)
wskazane jest posiadanie licencji wystawionych przez Okr?gowe ZLA, jednak nie jest to wym??g
obowi?zkowy. W kategoriach starszych (seniorzy B i weterani) licencje nie s? wymagane,
?? prawa startu nie maj? osoby aktualnie zdyskwalifikowane przez PZLA,
?? wymagane:
?? posiadanie aktualnej karty zdrowia, lub
?? za??wiadczenie lekarskie o zdolno??ci do udzia??u w zawodach sportowych, lub
?? o??wiadczenie uczestnika (doros??ego), trenera, kierownika ekipy o braku przeciwwskaza??
zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach

?? op??ata startowa:
o dane do przelew??w dla os??b indywidualnych oraz dla Klub??w do realizowania wp??at zbiorczych:
Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, ul. Plac Chopina 9/11, 38-700 Ustrzyki Dolne,
nr rachunku: 89 1240 2340 1111 0010 8431 5439

o wp??at online mo??na dokona? na stronie biegu:
http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/v-bieg- ekologiczny

o mo??liwo??? p??atno??ci got??wk? w biurze zawod??w (tylko w godzinach jego otwarcia w dniach
12-13.04.2019 r.)

Wysoko??? op??aty startowej:
?? op??ata startowa wp??acona do dnia 15.03.2019 r. seniorzy i weterani ?? 40 z??
?? op??ata startowa wp??acona do dnia 31.03.2019 r. seniorzy i weterani ?? 50 z??, m??odzicy ?? juniorzy ?? 20 z??,
dzieci ?? 10 z??
?? op??ata startowa wp??acona w dniach 12-13.04.2019 r. seniorzy i weterani ?? 70 z??, m??odzicy ?? juniorzy ?? 30 z??,
dzieci ?? 20 z??

Zawodnicy MKS Halicz i Ustrzyckiego Klubu Biegacza zwolnieni s? z op??aty startowej

Wi?cej w regulaminie!

Strona WWW: http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/v-bieg-ekologiczny/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się