Zawody

Nazwa zawodów:

Jaros??awskie ??wi?to Biegowe

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2019-10-20
Organizator: ???Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w Jaros??awiu,
???Burmistrz Miasta Jaros??awia,
???Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego,
???Centrum Kultury i Promocji w Jaros??awiu,
???Jaros??awski O??rodek Kultury i Sztuki,
???Stowarzyszenie Jaros??awska Grupa Biegowa Sok????
???Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jaros??aw
Opis zawodów: Termin i miejsce
???Data: 20.10.2019 r. (niedziela); start godz. 14:00
???Start i meta biegu znajduje si? w Parku Miejskim im. Bohater??w Monte Cassino w Jaros??awiu,
???D??ugo??? trasy ?? 10 km (nawierzchnia asfaltowa)
???Trasa b?dzie oznakowana co 1 km znakami poziomymi

Warunki uczestnictwa i zg??oszenia

???uko??czenie do dnia zawod??w 18-go roku ??ycia,
???warunkiem udzia??u w Jaros??awskim ??wi?cie Biegowym jest przedstawienie aktualnego za??wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza?? do udzia??u w biegu lub w??asnor?czne z??o??enie podpisu pod o??wiadczeniem o zdolno??ci do udzia??u w biegu na w??asn? odpowiedzialno???,
???o??wiadczenie zawiera deklaracje, ??e uczestnik biegu jest ??wiadomy zagro??e?? mog?cych pojawi? si? w zwi?zku ze startem w Jaros??awskim ??wi?cie Biegowym oraz ??e jego/jej stan zdrowia pozwala na udzia?? w takich zawodach. W razie jakichkolwiek w?tpliwo??ci, co do swojego zdrowia i zwi?zanej z nim mo??liwo??ci uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowi?zany jest we w??asnym zakresie zasi?gn?? przed starem opinii lekarza,
???zapisy do biegu odbywaj? si? przy pomocy formularza elektronicznego do 18.10.2019 do godziny 20.00
???Za zg??oszenie uwa??a si? prawid??owo wype??niony formularz zg??oszeniowy oraz uiszczenie op??aty startowej
???Istnieje mo??liwo??? zapis??w w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-13.30,
???weryfikacja zawodnik??w, wydawanie pakiet??w i numer??w startowych odbywa? si? b?dzie za okazaniem dowodu to??samo??ci (w wypadku uczni??w i student??w stosownej legitymacji) w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-13.30,

???Dane do wp??aty:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego
Bank Sp????dzielczy w Jaros??awiu
???Nr konta 96 9096 0004 2001 0066 1836 0002.

Tytu??em: Darowizna op??ata startowa:

?? 30 z?? (przy wp??acie do dnia 31.08.2019)
?? 40 z?? (przy wp??acie do dnia 11.10.2019)

Op??ata w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 ?? 50 z??
???raz wniesiona wp??ata w przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie podlega zwrotowi,
???w przypadku wp??yni?cia wi?kszej darowizny, nadwy??ka zostanie przekazana na cele statutowe.

Istnieje mo??liwo??? zapis??w w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-13.30. Biuro zlokalizowane b?dzie w Miejskim Przedszkolu nr 12, Al. p??k. Szczepa??skiego 2 w Jaros??awiu

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Balicki ?ukasz Sz??wsko 18-29lat Brak NIE
2 Bana?? Mateusz Wierzbna 30-39lat KPP Jaros??aw IPA Przemy??l NIE
3 Bartoszek Krzysztof Jaros??aw 40-49lat Mr??wka Jaros??aw NIE
4 B?k Leszek Nowa Sarzyna 30-39lat Brak NIE
5 Bedryj Krzysztof Buszkowice 30-39lat Brak TAK
6 Bedryj Krzysztof Przemy??l 30-39lat Brak NIE
7 Bemben Anna Nowa Sarzyna 60+ lat Brak TAK
8 Bester Monika Kosina 40-49lat BESTER Sklejki Running Team NIE
9 Bielecki Dawid Brz??za Kr??lewska 30-39lat Real Madryt Team NIE
10 Buczkowska Sylwia Przemy??l 18-29lat Projekt Zdrowie Przemy??l NIE
11 Budzinska Julia Jaroslaw 18-29lat Szko??a Podstawowa nr 6 im Piotra Skargi w Jaros??aw NIE
12 Budzinska Julia Jaroslaw 18-29lat Szko??a Podstawowa nr 6 im Piotra Skargi w Jaros??aw NIE
13 Chmaj Piotr ?a??cut 18-29lat ?a??cut TAK
14 Cholewa Beata ?a??cut 18-29lat Husaria Race Team NIE
15 Chruszczyk Monika Jaros??aw 18-29lat Brak TAK
16 Chrzanowski Mateusz ??wi?te 30-39lat Brak NIE
17 Cichowlaz Daniel Boratyn 40-49lat Brak NIE
18 Cwynar Marta Or??y 40-49lat Brak TAK
19 Cyrek Jaros??aw Rzesz??w 30-39lat Asseco Active Team TAK
20 Czech Danuta Nisko 50-59lat brak NIE
21 Czech Mariusz Nisko 50-59lat brak NIE
22 Czuczkiewicz Tomasz Ostr??w 30-39lat Brak TAK
23 Czwakiel Danuta Le??ajsk 50-59lat Brak NIE
24 Dec Jan Przeworsk 40-49lat Przeworska Grupa Biegowa NIE
25 Delekta Jan ?owisko 40-49lat Brak NIE
26 Domaradzka Ma?gorzata Rzesz??w 50-59lat BT WAGABUNDA TAK
27 Domo?? Grzegorz Przemy??l 30-39lat Brak NIE
28 Dr?g Piotr Krzaki 30-39lat Skb Stalowa Wola NIE
29 Drozd Piotr Pola??czyk 30-39lat Solina Team NIE
30 Dryps Ryszard Jelna 60+ lat NOWOSARZY??SKA GRUPA BIEGOWA TAK
31 Duszy??ski Witold Jaros??aw 40-49lat Brak TAK
32 Filipinski Bartosz ?a??cut 40-49lat Super Klub B NIE
33 Fin-Szumowski Waldemar Przemy??l 50-59lat A1Rh-(minus) 1960 NIE
34 Gawe??-Myczko Agnieszka Przemy??l 30-39lat Brak TAK
35 G??recki Patryk Jaros??aw 18-29lat PG FOTO NIE
36 G??recki Patryk Jaros??aw 18-29lat PG FOTO NIE
37 G??recki Patryk Jaros??aw 18-29lat PG FOTO NIE
38 Gerula Adam Przemy??l 30-39lat Coast_fit_lab TAK
39 Goraj-Przybylska Dorota Pelnatycze 40-49lat ZSOZiR w Radymnie NIE
40 Grabas Sylwia Jaros??aw 18-29lat Brak NIE
41 Grzesik Jolanta Przeorsk 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
42 Halwa Janusz Sz??wsko 40-49lat BBL TAK
43 Hanas Wojciech Jaros??aw, Pow. Jaros??awski 30-39lat Street Workout Jaroslaw TAK
44 Ho??ub Wac??aw Jaros??aw 50-59lat Jaros??awski Biegacz NIE
45 Hulb??j Jan Rzesz??w 40-49lat SP 13 rzesz??w TAK
46 Jab??czyk-Pempus Dorota Przemy??l 50-59lat Przemyski Klub Biegacza NIE
47 Jakuszewski Pawe?? Jaros??aw 30-39lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
48 Jaremko W??adys??aw Oleszyce 40-49lat Czarni Oleszyce TAK
49 Jaro?? Tomasz Widna G??ra 40-49lat Akademia Triathlonu Jaros??aw NIE
50 Jednacz Kamil Jasiennik Stary 18-29lat Brak NIE
51 Jop Marta Jaros??aw 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
52 Karu?? Waldemar Zad?browie 40-49lat 14 das JAROS?AW im gen.bryg.Wac??awa WIECZORKIEWICZA TAK
53 Kipczak Wiktor Wroc?aw 60+ lat Brak NIE
54 Kiper El??bieta Jaros??aw 30-39lat Jaros??awski Biegacz NIE
55 Kiper Maciej Jaros??aw 40-49lat JAROSLAWSKI BIEGACZ NIE
56 Kmiecik Pawe?? Paw??osi??w 30-39lat Akademia Triathlonu Jaros??aw NIE
57 Kogut Leszek Przemy??l 40-49lat Brak TAK
58 Kokoszka Katarzyna Przeworsk 40-49lat Przeworska Grupa Biegowa TAK
59 Ko??odziej Tomasz Rzesz??w 30-39lat Brak TAK
60 Kopacz Adam Nowa Sarzyna 50-59lat Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
61 Kopacz Piotr Jelna 50-59lat Brak TAK
62 Koprowicz Ewelina Jaros??aw 30-39lat Jaros??awska Grupa Biegowa NIE
63 Kornafel Hanas Arleta Jaros??aw 30-39lat Brak NIE
64 Kowalski Jakub Jaros??aw 18-29lat Brak TAK
65 Kowieszko Marcin Przemy??l 30-39lat Brak TAK
66 Krzeszowski Micha?? Jaros??aw 30-39lat Brak TAK
67 Kubas Robert Pruchnik 30-39lat JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
68 Kubisztal Andrzej Tarn??w 50-59lat Cukiernia Kudelski Tarn??w TAK
69 Kubiszyn Sebastian Lubacz??w 18-29lat Brak TAK
70 Kucza Karolina Kisiel??w 18-29lat uniwersytet rzeszowski TAK
71 Kulikowski Jacek Jaros??aw 50-59lat Brak TAK
72 Kwoka Roman Bobr??wka 30-39lat Brak TAK
73 Lach Mateusz Rzesz??w 18-29lat Brak NIE
74 Lechman Agnieszka Jaros??aw 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
75 ??ak Dorota Wola Krzywiecka 18-29lat Brak NIE
76 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 18-29lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
77 ??elazny Judyta Jaros??aw 40-49lat Mr??wka Jaros??aw Activ Team NIE
78 ??o??nierz Tomasz Ku??kowce 30-39lat Brak TAK
79 ??yga??a Katarzyna Przemy??l 30-39lat Brak TAK
80 ?eptuch Tomasz Rzesz??w 30-39lat Stalowowolski Klub Biegacza NIE
81 ?ukasz Staszek Narol 40-49lat RUN RUN OLESZYCE TAK
82 ??wi?tyniowska Iwona Hermanowice 18-29lat Brak NIE
83 ??widerski Rafa?? Jaros??aw 40-49lat Brak TAK
84 Macho?? Mariusz Tomasz??w Lubelski 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
85 Makarski Krzysztof Jaros??aw 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
86 Ma??lanka Jacek Jaros??aw 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
87 Martyn Bogdan Widnag??ra 50-59lat Brak TAK
88 Masternak Izabela Or??y 18-29lat Brak NIE
89 Mazurkiewicz Jacek Jaros??aw 30-39lat Brak NIE
90 Michno Ma??gorzata Pe??kinie 40-49lat Jaros??awski Biegacz NIE
91 Michno Andrzej Pe??kinie 40-49lat Jaros??awski Biegacz NIE
92 Mirek Kazimierz Maleniska 60+ lat OSP Paw??osi??w NIE
93 Morawska Lidia Adam??w 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
94 Morawski Arkadiusz Adam??w 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
95 Morawski Arkadiusz Adam??w 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa NIE
96 Moskwiak Dariusz Jaros??aw 50-59lat Iwarashii TAK
97 Motyka Mariusz Radymno 50-59lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
98 Mrozowicz Marzena Jaros??aw 40-49lat 14 dywizjon artylerii samobieznej TAK
99 Mucha Wac??aw Krasiczyn 30-39lat Brak TAK
100 Nar??g Tomasz Dachn??w 40-49lat Brak TAK
101 Naspi??ski Micha?? Wi?zownica 18-29lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
102 Nowicki Tomasz Rakszawa 30-39lat Kicek Run NIE
103 Nykiel Grzegorz Laszczyny 40-49lat Grodziska Grupa Biegowa / Bester running team TAK
104 Obro??lak Grzegorz Lubacz??w 40-49lat Traper-Biegomania Lubacz??w NIE
105 Osi??ski Adam Jaros??aw 30-39lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
106 Osypanka Daniel Przemy??l 18-29lat Brak TAK
107 Pajda Jaromir Jaros??aw 40-49lat Triathlon Jaros??aw TAK
108 Paw??owicz Mateusz Koniacz??w 30-39lat KS Koniacz??w TAK
109 Pempu?? Bernard Przemy??l 18-29lat Przemyski Klub Biegacza – UKS Tempo 5 NIE
110 Perenc Micha?? Jaros??aw 18-29lat Husaria Race Team TAK
111 Pieczonka Norbert Gorzyce 18-29lat Brak NIE
112 Pieszko Roman Jaros??aw 40-49lat Brak NIE
113 Pieszko Pawe?? Jaros??aw 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
114 Piszczek Stanis??aw Przemy??l 40-49lat Brak TAK
115 Piwowar Daniel Rzesz??w 40-49lat BBL NIE
116 Piz??o Tomasz Rzesz??w 18-29lat Brak TAK
117 Podg??rnik Adam Jaros??aw 40-49lat Brak TAK
118 Podolak Krzysztof Zgoda 30-39lat 1986 TAK
119 Przeklasa ?ukasz Jaros??aw 30-39lat Brak NIE
120 Przewrocki Adam Jarosslaw 40-49lat Zesp???? Szk???? Drogowo Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jaros??awiu NIE
121 Przybylski Damian Rzesz??w 18-29lat Brak NIE
122 Przybylski Damian Rzesz??w 18-29lat Brak NIE
123 Pszonak Karol Pruchnik 18-29lat NIE
124 Ragan Monika Szyperki 30-39lat Brak NIE
125 Romanik Marcin Jaros??aw 18-29lat Brak NIE
126 Ropel Rafa?? Kolbuszowa 30-39lat 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej NIE
127 Ryzner Ewa Jaros?aw 50-59lat Jaros??aw TAK
128 Samolewicz Janusz Rzesz??w 60+ lat BT WAGABUNDA TAK
129 Saramak Grzegorz Jaros??aw 40-49lat 1975 NIE
130 Sarzynski Stanislaw ?a??cut 40-49lat Rs TAK
131 Sarzynski Stanis??aw Sonina 40-49lat Rs NIE
132 Sawi??ski Henryk Jaros??aw 30-39lat Klub Piwosza TAK
133 S?k Wies??aw Pruchnik 30-39lat JAROS?AWSKI BIEGACZ/PERFECT RUNNER TEAM TAK
134 Semerko Aneta Przemy??l 40-49lat Brak NIE
135 Skrzypek Sylwester Sz??wsko 18-29lat Street Workout Jaros??aw NIE
136 Socha Bogus??aw Jaros??aw 50-59lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
137 Sojka Anna Zarzecze /nisko 30-39lat stalowowolski klub biegacza NIE
138 Soli??ska Magdalena Jankowice 30-39lat Brak NIE
139 Sondej Wies??aw Rzesz??w 50-59lat Sopelek NIE
140 Sporniak Krzysztof Targowiska 30-39lat Brak NIE
141 Stanasiuk Henryk Manasterz 60+ lat Brak NIE
142 Staniewska Renata Tomasz??w Lubelski 30-39lat Brak TAK
143 Staniszewski Janusz Krowica-Lasowa 60+ lat Akademia Sportu Lubacz??w TAK
144 St??j Krzysztof Jaros??aw 30-39lat Bester runnin team TAK
145 Stefanowski Krzysztof Rokietnica 30-39lat Brak TAK
146 Streit Tomasz Jaros??aw 40-49lat Brak TAK
147 Strusiewicz Dariusz Stanis??awczyk 40-49lat Brak TAK
148 Stysia?? Witold Nowa D?ba 40-49lat NOWA D?BA TAK
149 Szablan Wioletta Jaros??aw 30-39lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
150 Szczotka Agata Jaros??aw 40-49lat Jaroskawski Biegacz NIE
151 Szczotka Agata Jaros??aw 40-49lat Jaros??awski Biegacz NIE
152 Szyma??ski Kamil Piaski 18-29lat Brak NIE
153 Tomas Dariusz Jaros??aw 50-59lat Triathlon Jaros??aw TAK
154 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 18-29lat JGB ”Sok????” Jaros??aw/GUKLA Bratkowice NIE
155 Trusz Pawe?? Przemy??l 18-29lat Brak TAK
156 Trzonek Andrzej Jaros??aw 50-59lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
157 Turza Miroslaw Dachn??w 40-49lat KRESOWIANIE TAK
158 Wa??ach Zbigniew Pstr?gowa 30-39lat Brak NIE
159 Warecki Rados??aw Przeworsk 30-39lat Przeworska Grupa Biegowa TAK
160 W?grzyn Krzysztof Lubacz??w 40-49lat Brak NIE
161 Wilgucki Robert Hermanowice 18-29lat Brak TAK
162 Wilk Ryszard Jaros??aw 40-49lat Brak NIE
163 Winiarz Witek Ostr??w 40-49lat Brak TAK
164 Witko Jerzy Fredropol 40-49lat Brak TAK
165 Wojciechowski Pawe?? Jaros??aw 30-39lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
166 Wojtowicz Ma??gorzata Tomasz??w Lubelski 40-49lat Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
167 Wo??osz Marcin Radymno 30-39lat 34 BLP TAK
168 Wo??oszyn Marcin Pantalowice 30-39lat Brak NIE
169 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko 30-39lat stalowowolski klub biegacza NIE
170 Zakrzacki Adrian Dobkowice 18-29lat Brak NIE
171 Zakrzacki Patryk Dobkowice 18-29lat ZSBiO NIE
172 Zakrzacki Damian Dobkowice 18-29lat Brak NIE
173 Zamorski Adam Cetula 40-49lat Jaros??awska Grupa Biegowa ” Sok????” NIE