Zawody

Nazwa zawodów:

V bieg ??BiegamBoLubi? LASY?

Miejsce i termin: Czerniawka, 2019-09-28
Organizator: G????wnym organizatorem biegu jest Nadle??nictwo Jaros??aw
?? W??jt Gminy Laszki,
?? Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????
?? Klub Sportowy Hetman Laszki,
?? SITLID ko??o przy Nadle??nictwie Jaros??aw

Adres kontaktowy:
?? Nadle??nictwo Jaros??aw,
?? Koniacz??w 1L,
?? 37-500 Jaros??aw,
?? Tel. 16 623 62 40,
?? e-mail jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
?? pawe??.fus@krosno.lasy.gov.pl , tel. 691 115 756

Opis zawodów: Termin i miejsce.
?? Bieg odb?dzie si? dnia 28 wrze??nia 2019 (sobota). Na terenie le??nictwa Czerniawka,
ko??o szk????ki le??nej i kancelarii le??nictwa Czerniawka. Start: parking przed szk????k? le??n?;
Meta: szk????ka le??na.
?? Trasy: I Kr??tka 6 km
?? II D??uga 12 km

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie op??aty startowej oraz dostarczenie w dniu
zawod??w do biura o??wiadczenia 1a lub 1b.

?? Termin dokonania op??aty startowej tylko przelewem na konto organizatora : od
01.09 do 23 .09. 2019r. Po tym terminie zg??oszenie b?dzie mo??liwe pod
warunkiem wolnych miejsc jednak organizator nie zapewnia pe??nego pakietu
startowego.


?? Numer startowy zostanie nadany zawodnikowi po dokonaniu op??aty a organizator
dokona rejestracji na stronie startowej Timekeeper.

?? Koszt op??aty startowej:
o Osoby doros??e ( uko??czone 18 lat) 45 z??,
?? Uczestnicy w wieku od 14 do 18 roku ??ycia i powy??ej 75 roku ??ycia 25 z?? ,

?? Dane do wp??aty:
Nadle??nictwo Jaros??aw
Koniacz??w 1 L; 37-500 Jaros??aw
Rachunek bankowy nr:10 2030 0045 1110 0000 0077 5440
w BG?? BNP PARIBAS S.A. o/ Jaros??aw.


?? W tytule przelewu nale??y poda? ??IMI? I NAZWISKO, ADRES, op??ata startowa V-ego
biegu BBL Lasy?

?? Wp??at przelewem na w/w konto nale??y dokonywa? pojedynczo za ka??dego uczestnika

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antonik Mariola Przemy??l D??ugi ok.12km Brak NIE
2 Antosiewicz-Tama Anna Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Indywidualny start TAK
3 ?wik??a Agnieszka Morawsko Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw TAK
4 Barylak Kamil Mi?kisz Stary Kr??tki ok. 6km OSP MI?KISZ STARY TAK
5 Bem Maciej Dachn??w D??ugi ok.12km Kresowianie TAK
6 Blajer Maciej Rzesz??w D??ugi ok.12km Brak TAK
7 Blajer El??bieta Rzesz??w D??ugi ok.12km Brak TAK
8 Bogacz Aldona Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak NIE
9 Buczko Marek Oleszyce Kr??tki ok. 6km Run Run Oleszyce NIE
10 Cwynar Micha?? Or??y Kr??tki ok. 6km Brak NIE
11 Cwynar Marta Or??y Kr??tki ok. 6km Brak TAK
12 Cwynar Krzysztof Or??y Kr??tki ok. 6km Brak TAK
13 Czyrny Bartek Przeworsk Kr??tki ok. 6km Biegam bo lubi? TAK
14 Ferenc Beata Rzesz??w Kr??tki ok. 6km biegomania lubacz??w NIE
15 Fil Bo??ena Munina D??ugi ok.12km Jaros??awski Biegacz NIE
16 Fil Hubert Munina D??ugi ok.12km Jaros??awski Biegacz NIE
17 Gamracy Grazyna Cetula Kr??tki ok. 6km ZSi NIE
18 Gw????d?? Paula Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Biegam bo lubi? TAK
19 Gw????d?? Andrzej Jaros?aw Kr??tki ok. 6km WICHURA JAROS?AW TAK
20 Gw???d? Urszula Munina Kr??tki ok. 6km WICHURA JAROS?AW NIE
21 Halejcio Patryk Mi?kisz Stary Kr??tki ok. 6km OSP MI?KISZ STARY TAK
22 Halwa Janusz Sz??wsko Kr??tki ok. 6km BBL TAK
23 Ha??ucha Przemek Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Brak TAK
24 Holub Agata Jaros?aw D??ugi ok.12km JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
25 Ho?ub Wac?aw Jaros?aw D??ugi ok.12km JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
26 Hrymak Stanis??aw Lubacz??w D??ugi ok.12km Brak TAK
27 Hulb??j Jan Rzesz??w Kr??tki ok. 6km SP13 Rzesz??w NIE
28 Jakuszewski Pawe?? Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
29 Jaremko W??adys??aw Oleszyce Kr??tki ok. 6km Czarni Oleszyce NIE
30 Jaro?? Tomasz Widna G??ra D??ugi ok.12km Akademia Triathlonu Jaros??aw NIE
31 Jop Marta Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
32 Kaltenberg Janusz Jaros??aw D??ugi ok.12km Brak TAK
33 K?pka Andrzej Przeworsk D??ugi ok.12km Przeworska Grupa Biegowa NIE
34 Kie??basa ?ukasz Mo??odycz D??ugi ok.12km Brak TAK
35 Kie??tyka Zdzis??awa Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw TAK
36 Kiper El??bieta Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awski Biegacz NIE
37 Kluz ?ukasz Jaros??aw D??ugi ok.12km Brak TAK
38 Kokoszka Katarzyna Przeworsk D??ugi ok.12km Przeworska Grupa Biegowa TAK
39 Korczewska Bernadeta Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak NIE
40 Kowalczyk Ewa Jaroslaw Kr??tki ok. 6km Husaria Race Team TAK
41 Krajewska Anna ??wi?te Kr??tki ok. 6km Brak TAK
42 Krajewski Ryszard ??wi?te Kr??tki ok. 6km Brak NIE
43 Kraso?? Marcin Hucisko D??ugi ok.12km Brak NIE
44 Kubiszyn Sebastian Lubacz??w D??ugi ok.12km Brak NIE
45 Ku??niar Damian Jaros??aw D??ugi ok.12km Brak TAK
46 Kwoka Roman Bobr??wka Kr??tki ok. 6km Brak TAK
47 Laszkiewicz Maciej Bircza D??ugi ok.12km Brak TAK
48 Lech Agnieszka Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak TAK
49 Luft Anna Radymno Kr??tki ok. 6km Brak TAK
50 ??widerski Rafa?? Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak TAK
51 Macho?? Mariusz Tomasz??w Lubelski D??ugi ok.12km Tomaszowska Grupa Biegowa NIE
52 Maciejko Rafa?? Dachn??w D??ugi ok.12km Kresowianie TAK
53 Maciewicz Teresa Munina Kr??tki ok. 6km Brak TAK
54 Madejska Olga Tarnawatka-Tartak Kr??tki ok. 6km Brak TAK
55 Madejski Artur Tarnawatka-Tartak D??ugi ok.12km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
56 Magda Katarzyna Rzesz??w D??ugi ok.12km RFF NIE
57 Makarski Krzysztof Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
58 Makuch Joanna Cieszan??w Kr??tki ok. 6km Biegomania Lubacz??w NIE
59 Malik Aleksandra Rzesz??w D??ugi ok.12km Rzeszowski Hasacz TAK
60 Ma??lanka Jacek Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
61 Michalski Grzegorz Worsy D??ugi ok.12km Brak TAK
62 Michno Ma??gorzata Pe??kinie Kr??tki ok. 6km Jaros??awski Biegacz NIE
63 Michno Andrzej Pe??kinie Kr??tki ok. 6km Jaros??awski Biegacz NIE
64 Mirek Kazimierz Maleniska Kr??tki ok. 6km OSP Paw??osi??w NIE
65 M??odzi??ska Ma??gorzata Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Biegomania Lubacz??w/PKO BP TAK
66 M??odzi??ski Les??aw Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Brak NIE
67 Mokrzycki Janusz Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw TAK
68 Morawska El??bieta Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Brak TAK
69 Motyka Kamil Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
70 Motyka Mariusz Radymno D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
71 Mroczka Agnieszka Jaros??aw D??ugi ok.12km BBL Jaros??aw TAK
72 Musia?? Agnieszka Pigany D??ugi ok.12km Brak TAK
73 Nar??g Tomasz Dachn??w D??ugi ok.12km Brak TAK
74 Obro??lak Grzegorz Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Traper-Biegomania Lubacz??w TAK
75 Ogryzek Mi??osz Le??ach??w Kr??tki ok. 6km Zesp???? szk???? drogowo geodezyjnych i licealnych w Jaros??awiu TAK
76 Osi??ski Adam Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
77 Ostafi??ski Jerzy Munina Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw TAK
78 Ostrykiewicz Henryk Tomasz??w Lubelski Kr??tki ok. 6km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
79 Owsiak Justynka Ka??czuga D??ugi ok.12km TAK
80 Paw??owicz Mateusz Koniacz??w D??ugi ok.12km KS Koniacz??w NIE
81 Pazowski Dawid Kobylnica Wo??oska D??ugi ok.12km Brak TAK
82 Pels Daniel Zarzecze D??ugi ok.12km TAK
83 Pi?tek Robert Ostr??w D??ugi ok.12km Brak NIE
84 Picur Monika Lubacz??w D??ugi ok.12km Biegomania Lubacz??w NIE
85 Pieszko Roman Jaros??aw D??ugi ok.12km Brak TAK
86 Pieszko Pawe?? Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
87 Pietrasiewicz Maciej Dachn??w D??ugi ok.12km Kresowianie TAK
88 Pik Przemys??aw Mi?kisz Stary Kr??tki ok. 6km OSP MI?KISZ STARY TAK
89 Piszczek Stanis??aw Przemy??l Kr??tki ok. 6km Brak TAK
90 P??ocica Marek Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw NIE
91 Polnik Anna Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa ?Sok????? TAK
92 Porczak Rados??aw Mi?kisz Stary Kr??tki ok. 6km OSP MI?KISZ STARY TAK
93 Puzio Tomasz Mi?kisz Stary D??ugi ok.12km OSP MI?KISZ STARY TAK
94 Rajzer Pawe?? Jaros??aw D??ugi ok.12km jaros??aw NIE
95 Rawska – ??mieciuch Anna Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Biegomania Lubacz??w TAK
96 Ryzner Ewa Jaros?aw D??ugi ok.12km JAROS?AW TAK
97 Sanocka Ma?gorzata Radymno Kr??tki ok. 6km Brak TAK
98 Saramak Grzegorz Jaros??aw D??ugi ok.12km 1975 NIE
99 Sawi??ski Micha?? Rzesz??w D??ugi ok.12km klub piwosza TAK
100 Sawi??ski Henryk Jaros??aw D??ugi ok.12km Klub Piwosza TAK
101 S?czawa Ewa Munina Kr??tki ok. 6km BBL Jaros??aw TAK
102 Sikora Mariusz Tomasz??w Lubelski D??ugi ok.12km Tomaszowska Grupa Biegowa NIE
103 Skrzypek Wojciech Jaros???w Kr??tki ok. 6km Wichura Jaros??aw TAK
104 Skrzypska Iwona Jaros??aw D??ugi ok.12km BBL TAK
105 Smoliniec Tomasz Dachn??w Kr??tki ok. 6km Biegomania Lubacz??w TAK
106 Socha Bogus??aw Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
107 Socha?? Bo??ena Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Brak NIE
108 Soli??ska Magdalena Jankowice Kr??tki ok. 6km Brak NIE
109 Sopel Wies??aw Lubacz??w D??ugi ok.12km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
110 Sowa Tomasz Nienadowa 321 Kr??tki ok. 6km Brak NIE
111 Staniszewski Janusz Krowica-Lasowa Kr??tki ok. 6km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
112 Starzecka Joanna Jaros??aw D??ugi ok.12km Brak TAK
113 Su??kowska Joanna Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Su??ki team NIE
114 Su??kowski Maciej Jaros??aw D??ugi ok.12km Triathlon Jaros??aw NIE
115 Szablan Lucjan Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
116 Szablan Wioletta Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
117 Szczotka Agata Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awski Biegacz TAK
118 Szczygie?? Anna Lubacz??w Kr??tki ok. 6km Biegomania Lubacz??w TAK
119 Szyma??ska Ewa Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
120 Szyma??ska Ewa Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
121 Tarnowski Grzegorz Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
122 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w Kr??tki ok. 6km JGB ”Sok????” Jaros??aw/GUKLA Bratkowice NIE
123 Trzonek Andrzej Jaros??aw D??ugi ok.12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
124 Tymoczek Rafa?? Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak NIE
125 Wasyliszyn Bernadetta Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
126 Winiarz Beata Cieszan??w Kr??tki ok. 6km Brak NIE
127 Wodka Maciej Przemy??l D??ugi ok.12km Nadle??nictwo Krasiczyn TAK
128 Wojdy??o Pawe?? Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak NIE
129 Wojdy??o Joanna Jaros??aw Kr??tki ok. 6km Brak NIE
130 Wojtas S??awomir Wieprz??w Ordynacki D??ugi ok.12km Tomaszowska Grupa Biegowa NIE
131 Wojtowicz Ma??gorzata Tomasz??w Lubelski Kr??tki ok. 6km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
132 Wujek Dorota Laszki Kr??tki ok. 6km Korona Tuchla NIE
133 Zamorski Adam Cetula Kr??tki ok. 6km Jaros??awska Grupa Biegowa ” Sok????” NIE
134 Z???zio Joanna Tomasz??w Lubelski Kr??tki ok. 6km Aktywny Dyn??w TAK
135 Z???zio Tomasz Tomasz??w Lubelski Kr??tki ok. 6km Aktywny Dyn??w TAK