Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg im. Czes??awy Romany Puzon ps. ??Ba??ka?

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2019-10-20
Organizator: Organizatorzy i wsp????organizatorzy:
???Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w Jaros??awiu,
???Burmistrz Miasta Jaros??awia,
???Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego,
???Centrum Kultury i Promocji w Jaros??awiu,
???Jaros??awski O??rodek Kultury i Sztuki,
???Stowarzyszenie Jaros??awska Grupa Biegowa Sok????
???Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jaros??aw

Opis zawodów: Termin i miejsce
???Data: Bieg odb?dzie si? 20.10.2019 r. (niedziela); start godz. 16:50
???Start biegu znajduje si? w Parku Miejskim im. Bohater??w Monte Cassino w Jaros??awiu,
???Meta biegu znajduje si? w Parki im. Czes??awy Puzon ps. ??Ba??ka?,
???D??ugo??? trasy ?? ok. 500 m (nawierzchnia asfaltowa)
???Trasa b?dzie oznakowana

Warunki uczestnictwa i zg??oszenia

???uko??czenie do dnia zawod??w 18-go roku ??ycia lub zgoda na udzia?? w biegu Rodzic??w/opiekun??w prawnych,
???warunkiem udzia??u w Jaros??awskim ??wi?cie Biegowym jest przedstawienie aktualnego za??wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza?? do udzia??u w biegu lub w??asnor?czne z??o??enie podpisu pod o??wiadczeniem o zdolno??ci do udzia??u w biegu na w??asn? odpowiedzialno???,
???o??wiadczenie zawiera deklaracje, ??e uczestnik biegu jest ??wiadomy zagro??e?? mog?cych pojawi? si? w zwi?zku ze startem w biegu oraz ??e jego/jej stan zdrowia pozwala na udzia?? w takich zawodach. W razie jakichkolwiek w?tpliwo??ci, co do swojego zdrowia i zwi?zanej z nim mo??liwo??ci uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowi?zany jest we w??asnym zakresie zasi?gn?? przed starem opinii lekarza,
???zapisy do biegu odbywaj? si? przy pomocy formularza elektronicznego dost?pnego na stronie: https://timekeeper.pl/zawody do 18.10.2019 r. do godziny 20.00
???Za zg??oszenie uwa??a si? prawid??owo wype??niony formularz zg??oszeniowy oraz uiszczenie op??aty startowej
???Osoby, kt??re do 14 dni od wpisania si? na bieg nie wp??ac? wpisowego zostan? usuni?te
z listy
???Istnieje mo??liwo??? zapis??w w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-15.30.
???weryfikacja zawodnik??w, wydawanie pakiet??w i numer??w startowych odbywa? si? b?dzie za okazaniem dowodu to??samo??ci (w wypadku uczni??w i student??w stosownej legitymacji) w Biurze Zawod??w w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-15.30,
???Dane do wp??aty:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego Bank Sp????dzielczy w Jaros??awiu
Nr konta 96 9096 0004 2001 0066 1836 0002 Tytu??em: Darowizna
???op??ata startowa: ?? 10 z?? (przy wp??acie do dnia 19.10.2019 r.) ?? 15 z?? (przy wp??acie w dniu zawod??w)
???raz wniesiona wp??ata w przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie podlega zwrotowi,
w przypadku wp??yni?cia wi?kszej darowizny, nadwy??ka zostanie przekazana na cele statutowe.

BIEG BEZ POMIARU CZASU

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Balicka Maja Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
2 Baran Emilia Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
3 Bednarz Jakub Jaros??aw Bieg 500m Szko??a podstawowa nr 6 TAK
4 Bednarz Alicja Jaros??aw Bieg 500m Szko??a podstawowa nr 6 TAK
5 Bereska Tomasz Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
6 Bereska Filip Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 2 w Jaros??awiu NIE
7 Bereska Jakub Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 2 w Jaros??awiu NIE
8 Bielecki Dawid Brz??za Kr??lewska Bieg 500m Real Madryt Team NIE
9 Brzyski Miko?aj Ostr??w Bieg 500m SP OSTR??W TAK
10 Brzyski Krzysztof Ostr??w Bieg 500m WOJSKO POLSKIE TAK
11 Buniowska Sara Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
12 Ciupi??ska Magdalena W??lka Pe??ki??ska Bieg 500m Brak NIE
13 Cu??ytek Natalia Jaros??aw Bieg 500m ZSEiO TAK
14 Cwynar Micha?? Or??y Bieg 500m Brak TAK
15 Cwynar Filip Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
16 Czuczkiewicz Dorota Ostr??w Bieg 500m Brak TAK
17 Czuczkiewicz Wiktoria Ostr??w Bieg 500m Miejskie Przedszkole Nr 9 TAK
18 Czuczkiewicz Tomasz Ostr??w Bieg 500m Brak TAK
19 Drabik Justyna Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
20 Flis Maciej Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa Nr 10 TAK
21 Flis Zuzanna Jaros??aw Bieg 500m Przedszkole Montessori TAK
22 Flis Julia Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa Nr 10 TAK
23 Flis Katarzyna Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
24 Flis Micha?? Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa Nr 10 TAK
25 G??recki Patryk Jaros??aw Bieg 500m PG FOTO NIE
26 G??ral Krzysztof Jaros?aw Bieg 500m Brak NIE
27 G??ral Kinga Jaros?aw Bieg 500m Brak NIE
28 Grabowska Zuzanna Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
29 Grocho??a Norbert Pruchnik Bieg 500m Brak NIE
30 Hadry?? Filip Jaros??aw Bieg 500m SP 4 NIE
31 Hadry?? Maciej Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
32 Hajnosz Hubert Jaros??aw Bieg 500m SP 11 TAK
33 Hanas Sebastian Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
34 Hanas Sebastian Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 10 w Jaros??awiu NIE
35 Hawrylak Micha?? Tywonia Bieg 500m ZSTiO Jaros??aw NIE
36 Hawry??ko Anna Munina Bieg 500m Szko??a podstawowa nr 6 w Jaros??awiu NIE
37 Izabela Hajnosz Jaros??aw Bieg 500m SP 11 TAK
38 Kluz Jerzy Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
39 Kluz Antoni Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
40 Koprowicz Anastazja Jaros??aw Bieg 500m SP nr 6 w Jaros??awiu NIE
41 Koprowicz Laura Jaros??aw Bieg 500m Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarb??w NIE
42 Kosior August Dybk??w Bieg 500m Grupa Biegowa z Dybkowa NIE
43 Kosior Kajetan Dybk??w Bieg 500m Grupa Biegowa z Dybkowa NIE
44 Kosior Marek Dybk??w Bieg 500m Grupa Biegowa z Dybkowa NIE
45 Kowalski Ksawery Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
46 Kubas Paulina Jaros??aw Bieg 500m SP 10 NIE
47 Ku??nierz Jeremi Jaros??aw Bieg 500m SP 4 NIE
48 Ku??nierz Lidia Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
49 Kurowska Irena Rzesz??w Bieg 500m Brak NIE
50 Le??niowska Karina Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
51 ??urawel-Motyka Ewa Zgoda Bieg 500m Brak NIE
52 ?abudzka Agnieszka Jaros??aw Bieg 500m Gor?ce Morsy Jaros??aw TAK
53 ?abudzki Alan Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
54 Marek Adam Jaros?aw Bieg 500m 1984 NIE
55 Mirek Ewelina Maleniska Bieg 500m Brak NIE
56 Mirek Fabian Maleniska Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 2. NIE
57 Mirek Pawe?? Maleniska Bieg 500m Brak NIE
58 Mirek Mieszko Maleniska Bieg 500m Przedszkole SMYK NIE
59 Misi?g Mariola Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
60 M??ynarska Karolina Jaros??aw Bieg 500m MP-9 NIE
61 M??ynarski Micha?? Jaros??aw Bieg 500m SP-2 NIE
62 Moskwa Aleksandra Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
63 Motyka Oliwia Suroch??w Bieg 500m Brak TAK
64 Motyka Pawe?? Suroch??w Bieg 500m Brak TAK
65 Motyka Beata Suroch??w Bieg 500m Brak TAK
66 Motyka Zuzanna Zgoda Bieg 500m Brak TAK
67 Nowicka Karolina Rakszawa Bieg 500m Kanga Run NIE
68 Ostoja-Zagorska Julia Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
69 Ostoja-Zagorska Olga Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
70 Pieni???ek Franek Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
71 Pieni???ek Jan Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
72 P??ocica Milan Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 2 TAK
73 P??ocica Alwin Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr 2 TAK
74 Pod??arow Lena Sz??wsko Bieg 500m Brak NIE
75 Presz Rozalia Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
76 Przewrocki Adam Jaros?aw Bieg 500m ZSDGIL Witkowski to My NIE
77 Raba Aleksandra Jaros??aw Bieg 500m SP 10 NIE
78 Sikora Monika Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
79 Starzyk Jakub Jaros??aw Bieg 500m Miejskie przedszkole nr 3 TAK
80 Starzyk Hubert Jaros??aw Bieg 500m Szko??a podstawowa nr 1 TAK
81 Stefanowska Amelia Jaros??aw Bieg 500m SP 6 TAK
82 Szumi??ski Adrian Jaros??aw Bieg 500m SP5 NIE
83 Szumi??ski Sebastian Jaros??aw Bieg 500m SP5 NIE
84 Trojnar Kaylen Jaros??aw Bieg 500m SP 10 NIE
85 Trys??a Krystian Jaros??aw Bieg 500m Brak TAK
86 Tuczapiec Martyna Jaros??aw Bieg 500m SP 10 NIE
87 Tuczapiec Wiktoria Jaros??aw Bieg 500m SP 10 NIE
88 Twardowski Filip Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
89 Walczak Jadwiga Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
90 Walczak Damian Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
91 Wasyliszyn Jakub Jaros??aw Bieg 500m Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
92 Wojciechowska Ewa Jaros??aw Bieg 500m Brak NIE
93 Wojciechowski Nikodem Jaros??aw Bieg 500m Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
94 Wojsa Julia Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
95 Wojsa Aleksandra Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE
96 Wr??bel Julia Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr.6 NIE
97 Wr??bel Julia Jaros??aw Bieg 500m Szko??a Podstawowa nr.6 NIE
98 Zazula Patrycja Jaros?aw Bieg 500m Brak NIE
99 Zielnik Aleksander Jaroslaw Bieg 500m SP 10 NIE