Zawody

Nazwa zawodów:

Marsz NW Do Serca Ko?????taja – PRZE?O??ONE

Miejsce i termin: Stasz??w, 2020-05-02
Organizator: 1. Organizatorzy
1.1. Urz?d Miasta i Gminy w Staszowie
1.2. O??rodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
1.3. Stowarzyszenie Aktywna Kraina
2. Partnerzy
2.1. Lasy Pa??stwowe ?? Nadle??nictwo Stasz??w
2.2. Grupa Enea ?? Elektrownia Po??aniec

Osoba do kontaktu: Tomasz Klimek, tel. 504 152 188, email: aktywnakraina@onet.pl, tklimek@poczta.onet.pl

Opis zawodów: Zawody odb?d? si? w nast?puj?cych kategoriach i na dystansach
a) bieg g????wny (M, K) ?? 10 km,
b) marsz Nordic Walking (M, K) ?? 10 km.
5.2. W biegu oraz marszu Nordic Walking mog? wzi?? udzia?? zawodnicy, kt??rzy przedstawi? w biurze zawod??w aktualne za??wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza?? do udzia??u w imprezie lub z??o??? o??wiadczenie o udziale w imprezie na w??asn? odpowiedzialno???.
5.3. W biegu g????wnym mog? wzi?? udzia?? zawodnicy, kt??rzy w dniu startu uko??czyli 16 lat.
5.4. W marszu Nordic Walking mog? wzi?? udzia?? zawodnicy, kt??rzy w dniu startu uko??czyli 12 lat.
5.5. Niepe??noletni zawodnicy zobowi?zani s? do posiadania o??wiadczenia rodzic??w uprawniaj?cego do uczestnictwa w zawodach sportowych, o braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do udzia??u w imprezie lub wa??nych bada?? lekarskich.
5.6. Zawodnicy startuj? wy???cznie na w??asn? odpowiedzialno??? i ponosz? zwi?zane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmuj? do wiadomo??ci, ??e udzia?? w zawodach wi???e si? z wysi??kiem fizycznym i poci?ga za sob? naturalne ryzyko i zagro??enie wypadkami, mo??liwo??? odniesienia obra??e?? cia??a, uraz??w fizycznych (w tym ??mierci) a tak??e szk??d i strat o charakterze maj?tkowym.
5.7. Zawodnicy uczestnicz? w zawodach na koszt deleguj?cych organizacji lub w??asny.
5.8. Bieg g????wny nie odb?dzie si? w przypadku zg??oszenia si? mniej ni?? 20 zawodnik??w. Za osob? zg??oszon? uwa??a si? osob?, kt??ra wype??ni??a i przes??a??a formularz zg??oszeniowy oraz wnios??a op??at? startow?.
5.9. Limit czasu na pokonanie trasy biegu g????wnego i marszu Nordic Walking wynosi 2 godziny. Po tym czasie trasa biegu zostanie zamkni?ta, a zawodnicy kt??rzy nie osi?gn?li linii mety pozostaj? nieklasyfikowani.
5.10. Osoby przebywaj?ce na trasie po up??ywie wyznaczonego czasu robi? to na w??asn? odpowiedzialno???, a w zwi?zku ze wznowieniem ruchu pojazd??w, zobowi?zane s? do przestrzegania przepis??w ustawy o ruch drogowym.

Wi?cej w regulaminie

ZAWODY PRZE?O??ONE NA INNY TERMIN. SZCZEG???Y WKR??TCE

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Duda Aleksander Tarn??w Marsz NW – 10km Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sok???? ??wiat Pracy Tarn??w

2 S??owik Daniel ??abno K. Tarnowa Marsz NW – 10km Gang Zakr?conych Masters??w TAK