Zawody

Nazwa zawodów:

I OPOLSKI FESTIWAL JOGI

Miejsce i termin: Suchy B??r, 2020-10-03
Organizator: ???Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy B??r
???Pro Sport Wojciech Marcinkowski
???Yogini Anna Virginie
???Naturalnie Barbara Krasowska Studio Dobrego Zdrowia
Opis zawodów: .INFORMACJE PODSTAWOWE (Joga)
a)Ka??dy uczestnik zobowi?zany jest do posiadania w??asnej maty do ?wicze?? lub du??ego r?cznika.
b)Str??j nie powinien kr?powa? ruch??w oraz powinien by? dopasowany do warunk??w pogodowych.
c)W jednej sesji mo??e bra? udzia?? maksymalnie 30 os??b.

.ZG?OSZENIA I OP?ATA STARTOWA

()Rekrutacja na marsz rekreacyjny i sesje jogi przebiega? b?dzie rozdzielnie, przy czym na ka??d? sesj? nale??y si? zapisa? oddzielnie. Ka??dy uczestnik mo??e wzi?? udzia?? w jednej, dw??ch, trzech lub czterech sesjach jogi.
()Op??ata startowa wynosi ?? 30 z?? (zg??oszenie osobiste w dniu zawod??w ?? pod warunkiem dost?pno??ci wolnych miejsc). Dzieci w wieku do 5 lat nie ponosz? op??aty i nie otrzymuj? pakietu startowego. Wysoko??? op??aty startowej jest taka sama dla os??b uczestnicz?cych wy???cznie w marszu NW, dla os??b uczestnicz?cych w marszu NW i sesjach jogi oraz os??b uczestnicz?cych wy???cznie w sesjach jogi.
()Op??ata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma mo??liwo??ci przenoszenia wniesionej op??aty na rzecz innego zawodnika.

Wi?cej w REGULAMINIE

Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się