Zawody

Nazwa zawodów:

VI GRAND PRIX E?KU W MARSZACH NA ORIENTACJ? – ??ZORIENTUJ SI? NA E?K? ?? 2020 r. RUNDA III

Miejsce i termin: E??k, 2020-09-13
Organizator: ORGANIZATOR
? Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w E??ku

WSP???ORGANIZATOR
? Urz?d Miasta w E??ku ?? Patronat Prezydenta Miasta E??ku i Rady Miasta E??ku
? Nadle??nictwo E??k
? Jednostka Strzelecka 1007 E??k im. p??k Mariana So??tysiaka ps. “Barabasz”
? Wolontariacki O??rodek Wsparcia w E??ku

Opis zawodów: III runda
Data: 13.09.2020 r.(niedziela)
Miejsce: podamy wkr??tce
Start: godz. 9:30
Zg??oszenia on-line do 09.09.2020 r. (??roda) wraz z op??at? startow?   

ZG?OSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
? Zg??oszenia do zawod??w nale??y dokonywa? on-line na formularzu zg??oszeniowym znajduj?cym si? na stronie www.mosir.elk.pl do wyznaczonej daty.

– Warunkiem znalezienia si? na li??cie startowej jest wniesienie op??aty startowej w wysoko??ci:
– 5 z?? osoba doros??a
– 2 z?? osoba kt??ra nie uko??czy??a 18 lat

? Organizator dopuszcza mo??liwo??? wprowadzenia limitu zawodnik??w na poszczeg??lne rundy
? Wszyscy uczestnicy zobowi?zuj? si? do przestrzegania przepis??w prawa o ruchu drogowym podczas imprezy.
? Ze wzgl?d??w sanitarnych nie ma mo??liwo??ci zapis??w do zawod??w w biurze zawod??w w dniu imprezy.

Wi?cej w regulaminie

Strona WWW: http://mosir.elk.pl/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się